Integra je kao vodeći partner u konzorciju sa IGH Mostar d.o.o., Građevinski Fakultet Mostar i Geo-Maric d.o.o. izradila 7,7 km glavnog projekta trase i raskrižja, te idejne projekte objekata od kojih su najznačajniji most “Marijanovića Draga” i tunel “Novi”.

Naručitelj: JP Ceste Federacije BIH