Integra je izradila varijantna idejna rješenja, prometnu analizu i glavni projekt za odabrane optimalne varijante za rekonstrukciju raskrižja na magistralnoj cesti M6.1 na lokacijama Španjolski trg i spoj sa Ulicom Kardinala Stepinca (kod Hotela Ero) u Mostaru.
Na lokaciji Španjolski trg projektirano je raskrižje tip Turborotor, prvi ovakav tip raskrižja u Bosni i Hercegovini. Na lokaciji spoja ceste M6.1 sa Ulicom Kardinala Stepinca projektirano je klasično četverokrako semaforizirano raskrižje.
Cilj projekta je poboljšanje prometne sigurnosti i propusne moći kroz primjenu adekvatnih prometnih rješenja za navedena raskrižja, obzirom da se nalaze na glavnoj gradskoj prometnoj arteriji u smjeru sjever-jug.

Naručitelj: JP Ceste Federacije BiH