INTEGRA pruža usluge projektiranja, stručnog nadzora i savjetovanja u prometnoj i komunalnoj infrastrukturi.

Najkvalitetnija usluga i najoptimalnija rješenja uz ostvarenje zahtjeva naših Klijenata, vlastitih djelatnika i vlasnika temeljna je odrednica našeg rada.

INTEGRA je osnovana 1995. godine, a 2001. godine izgradili smo poslovnu zgradu na adresi Dr. Ante Starčevića bb u Mostaru, gdje je i danas sjedište poduzeća.

Osnovna djelatnost firme su konzultantske usluge u niskogradnji:

 • projektiranje prometnica (ceste, autoceste, željeznice i zračne luke)
 • projektiranje hidrotehničke infrastrukture (sustavi odvodnje i vodozaštite prometnica, odvodnja otpadnih voda za naselja i industriju, pročišćavanje otpadnih voda, vodovodi, crpne stanice)
 • projektiranje inženjerskih objekata (mostovi, vijadukti, tuneli, potporne konstrukcije)
 • geološki istražni radovi i geotehničko projektiranje (geološko-geomehanički elaborati, zaštita izvorišta, dokumentacija istražnih radova, misije geotehničkog inženjerstva, geotehnički projekti)
 • stručni nadzor i savjetovanje (u oblasti prometne i komunalne infrastrukture)

Projektiranje u prometnoj infrastrukturi

Projekti (idejni i glavni) autocesta, magistralnih, regionalnih, ostalih cesta. Projekti željeznica i zračnih luka.

Nadzor i savjetovanje

Značajan dio naših usluga je stručni nadzor nad građenjem i to: cesta, inženjerskih građevina, građevina vodne i komunalne infrastrukture.

Terenski i istražni radovi

Ove usluge podrazumjevaju izvođenje istražnih bušenja, geofizička istraživanja, geološko kartiranje, izradu elaborata i dokumentacije istražnih radova. 

BIM

BIM je akronim (Building Information Modeling) a odnosi se na metodologiju koja se oslanja na inteligentan, podacima bogat model kao temelj za projektiranje, simulaciju i suradnju kroz sve faze projekta.

Vijesti

Reference

Raskrižje M 6.1 Španjolski trg i raskrižje M 6.1 i ul. Kardinala Stepinca u Mostaru

Integra je izradila varijantna idejna rješenja, prometnu analizu i glavni projekt za odabrane optimalne varijante za rekonstrukciju raskrižja na magistralnoj cesti M6.1 na lokacijama Španjolski trg i spoj sa Ulicom Kardinala Stepinca (kod Hotela Ero) u Mostaru.
Na lokaciji Španjolski trg projektirano je raskrižje tip Turborotor, prvi ovakav tip raskrižja u Bosni i Hercegovini. Na lokaciji spoja ceste M6.1 sa Ulicom Kardinala Stepinca projektirano je klasično četverokrako semaforizirano raskrižje.
Cilj projekta je poboljšanje prometne sigurnosti i propusne moći kroz primjenu adekvatnih prometnih rješenja za navedena raskrižja, obzirom da se nalaze na glavnoj gradskoj prometnoj arteriji u smjeru sjever-jug.

LICENCE

Posjedujemo licence za obavljanje poslova projektiranja u oblastima djelatnosti poduzeća:

 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja građevinskih projekata
  cesta, natputnjaka, potputnjaka, propusta i potpornih konstrukcija
 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja iz oblasti niskogradnje (tuneli, mostovi i vijadukti), hidrotehnike, te građevina i zahvata za postupanje sa otpadom
 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja za geotehničke projekte
 • Ovlaštenje za izradu projektne dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte – grupa A

Navedeno je moguće pregledati na slikama ispod.