REFERENCE
 • Raskrižje M 6.1 Španjolski trg i raskrižje M 6.1 i ul. Kardinala Stepinca u Mostaru

  Integra je izradila varijantna idejna rješenja, prometnu analizu i glavni projekt za odabrane optimalne varijante za rekonstrukciju raskrižja na magistralnoj cesti M6.1 na lokacijama Španjolski trg i spoj sa Ulicom Kardinala Stepinca (kod Hotela Ero) u Mostaru.
  Na lokaciji Španjolski trg projektirano je raskrižje tip Turborotor, prvi ovakav tip raskrižja u Bosni i Hercegovini. Na lokaciji spoja ceste M6.1 sa Ulicom Kardinala Stepinca projektirano je klasično četverokrako semaforizirano raskrižje.
  Cilj projekta je poboljšanje prometne sigurnosti i propusne moći kroz primjenu adekvatnih prometnih rješenja za navedena raskrižja, obzirom da se nalaze na glavnoj gradskoj prometnoj arteriji u smjeru sjever-jug.

  Naručitelj: JP Ceste Federacije BiH
  Godina realizacije: 2020.
  Vrijednost ugovora: 13.923,00 KM + 14.391,00 KM

 • Izrada glavnog projekta trase i idejnih projekata objekata Južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići - Rodoč - veza na M17

  Integra je kao vodeći partner u konzorciju sa IGH Mostar d.o.o., Građevinski Fakultet Mostar i Geo-Maric d.o.o. izradila 7,7 km glavnog projekta trase i raskrižja, te idejne projekte objekata od kojih su najznačajniji most "Marijanovića Draga" i tunel "Novi".

  Naručitelj: JP Ceste Federacije BIH
  Godina realizacije: 2013. - 2014.
  Vrijednost ugovora: 310.015,11 KM

 • Izrada glavnog projekta i pratećih studija za izgradnju koridora Vc na dionici: Sjeverna administrativna granica općine Zenica (Nemila) - Donja Gračanica

  Integra je kao projektant i podizvođač za nositelja posla konzorcij Spea, Safage i Radis izradila glavni projekt sa svim fazama ukupno 15,37 km punog profila autoceste.
  Isporučena projektna dokumentacija na razini glavnog projekta sastojala se iz tri dionice: Vranduk-Ponirak, Nemila-Vranduk i Ponirak-Južni izlaz iz tunela Zenica.
  Najznačajniji objekti na trasi su most Vranduk 1 L=406,70/414,65m, most Vranduk 2 L=361,70/361,50m, te tunel Zenica L=2.474,32/2.419,33m.

  Naručitelj: Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini
  Godina realizacije: 2016. - 2017.
  Vrijednost ugovora: 1.799.999,00 EUR